หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 3/2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 3/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-23 14:49:31คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 3/2564

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 3/2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องการอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (นักศึกษาทุกประเภท) แผนการจัดความรู้ (KM) สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 และการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆตามตัวชีวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์