หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-04 11:39:44

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2565 ทบทวนผลการจัดการเรียนสอนภาคเรียนที่ 2/2564 เตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพประจำปี 2564 ติดตามการดำเนินงานโครงการและแผนผลักดันอาจารย์และนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ เป็นประธาน และมีอาจารย์ประจำสาขาฯ เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายในวาระต่างๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยมีความมุ่งหมายสูงสุดคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน