หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 12/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 12/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-07-12 16:35:31

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 12/2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 12/2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่อง การทบทวนกรอบอัตรากำลังทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2566 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง