หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-03-23 15:09:01คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 11 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบในเรื่อง สรุปจำนวนผู้สมัคร ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และรายงานตัว ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 Portfolio) รวมถึงระเบียบวาระเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาในเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564