หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-04-28 12:16:31คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม โดยมีระเบียบวาระสำคัญเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องพิจารณาการอนุมัติผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมี ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ หัวน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา ร่วมการประชุมในครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์