หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-07-23 20:29:44หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นการตรวจประเมินฯ แบบระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประกอบไปด้วย อาจารย์ ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก ประธาน รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล กรรมการ ผศ.ธรรมรัตน์ สินธุเดช กรรมการ และคุณวนิดา กงแหลม เลขานุการ ซึ่งผลการตรวจประเมินฯผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปได้ด้วยดี