หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำพุทธศักราช 2564 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำพุทธศักราช 2564 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-12 20:10:22คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำพุทธศักราช 2564 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร 

          รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการและคณะทำงาน รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 ให้ได้รับรับรางวัล“นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำพุทธศักราช 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยคณะกรรมการฯร่วมพิจารณาจากประวัติอันทรงคุณค่าและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารต่างๆให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามาถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณของแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ และสมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน

          สำหรับพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

          ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดี แก่รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ที่ได้รับเกียรติยศและความภาคภูมิใจในครั้งนี้