หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-04-23 11:16:05

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ครั้งที่ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 เมษายน 2565 สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยแบ่งเป็น 2 ห้อง

ห้องที่ 1 มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลงานวิจัยนักศึกษาได้แก่ อาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ อาจารย์กฤติกา ผลเกิด และอาจารย์อาทิมา พงศ์ไพบูลย์

ห้องที่ 2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลงานวิจัยนักศึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ อาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี และอาจารย์นพวรรณ งามรุ่งโรจน์

อาจารย์ได้ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางการแก้ไขงานวิจัยแก่นักศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงกับงานวิจัยให้ถูกต้องสมบูรณ์และมีคุณภาพมากขึ้น

ทีมประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาไทย : ถ่ายภาพ

จิราภรณ์ ผ่องแผ้ว : รายงาน