หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-12 20:24:46คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งจัดผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมีระเบียบวาระการประชุมเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในเรื่องแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) และเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 และระเบียบวาระการประชุมเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่อง การพิจารณาผู้กำกับตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 การพิจารณา (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง