หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรสายสนับสนุนฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2565
บุคลากรสายสนับสนุนฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-16 09:54:57

บุคลากรสายสนับสนุนฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองนโยบายและแผนฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบฮอนไลน์ Google meet