หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-03-22 09:39:34คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (รอบ 6 เดือน) และการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Integrity and Transparency Assessment-ITA) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา