หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 4/2564
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 4/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-05-25 17:42:51คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 4/2564

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 4/2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาภา คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) รวมถึงการปฏิบัติงานของแม่บ้าน ที่ปฏิบัติงานดูแลความเรียบร้อยของอาคาร สถานที่ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านมาด้วย