หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตร” ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตร” ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-04-30 21:11:50

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตร” ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตร” ประจำปีการศึกษา 2564 และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ “การทบทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และแนวปฏิบัติ”  โดยมี อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet