หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-11-06 15:23:05

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่  7/2562

      30 ตุลาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2562  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรสภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม  ซึ่งที่ประชุมมีวาระที่สำคัญเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงสู่สาขาวิชา และพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานภาครัฐและเอกชน โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf