อาจารย์กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์


 แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  อาจารย์ดร.จารุมน  หนูคง
    - รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  ประวัติการศึกษา
    - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา)
    - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
    - สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ)

  โทร : 02-1601294
  e-mail : JARUMON.NO@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/jarumon_no

  


  อาจารย์วรรณรัตน์  บรรจงเขียน
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  ประวัติการศึกษา
    - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์)
    - ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์)
    - นิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง)

  โทร : 02-1601294
  e-mail : wannaratb@gmail.com
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/wannarat_bu

  อาจารย์ณัฐภัทร  แก้วรัตนภัทร์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  ประวัติการศึกษา
    - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
    - วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

  โทร : 02-1601294
  e-mail : nutthapat.ke@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/nutthapat_ke

  อาจารย์ภาชญา  เชี่ยวชาญ
    - หัวหน้าแขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  ประวัติการศึกษา
    - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
    - วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

  โทร : 02-1601294
  e-mail : wipada.ch@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/wipada_ch

  อาจารย์ณัฐชา วัฒนประภา
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  ประวัติการศึกษา
    - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
    - วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

  โทร : 02-1601294
  e-mail :
  Website :

 แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา

  ดร. ธนากร  อุยพานิชย์
    - หัวหน้ากลุ่มวิชาสารสนเทศศาสตร์
    - หัวหน้าแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา

  ประวัติการศึกษา
    - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( กำลังศึกษาต่อ )
    - ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - ปริญญาตรี  สาขาวิชานิติศาสตร์

  โทร : 02-1601294
  e-mail : thanakorn.ui@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/thanakorn_ui/

  อาจารย์พรพิสิทธิ์  เลี้ยงอยู่
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา

  ประวัติการศึกษา
    - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
    - รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

  โทร : 02-1601294
  e-mail : pornpisit.li@ssru.ac.th, pornpisit_l@hotmail.com 
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/pornpisit

  อาจารย์ทัศนันท์  ชูโตศรี
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาโท สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (การจัดการสารสนเทศฯ)
    - ปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

  โทร : 02-1601294
  e-mail : chotika.ch@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/chotika_ch