บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสำนักงานคณบดี

นายยงยุทธ  กิจสันทัด
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
โทร : 02-160-1283

ฝ่ายบริการการศึกษา

คุณจุฑารัตน์  สมอคร
หัวหน้าฝ่ายงานบริการการศึกษา
โทร : 02-160-1286


คุณนริสา  รวดเร็ว
นักวิชาการการศึกษางานบริการการศึกษา
โทร : 02-160-1286

คุณภานุวัฒน์  อุบลแย้ม
นักวิชาการการศึกษางานบริการการศึกษา
โทร : 02-160-1286
คุณเอมอร  ตอโมกข์
นักวิชาการการศึกษางานบริการการศึกษา
โทร : 02-160-1286

คุณวนิดา  กงแหลม
นักวิชาการการศึกษางานบริการการศึกษา
โทร : 02-160-1284

คุณพเยาว์  นุ่มเรืองรัน
นักวิชาการการศึกษาเจ้าหน้าที่ภาควิชาสังคมศาสตร์
โทร : 02-160-1291
คุณจตุพร  ผั้วผดุง
นักวิชาการการศึกษา
เจ้าหน้าที่ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
(สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ)
โทร : 02-160-1540

คุณอรรถกฤต  จันทร
นักวิชาการการศึกษา
เจ้าหน้าที่ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
(สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก)
โทร : 02-160-1533

คุณอรรถสิทธิ์  นิกรวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ)
โทร : 02-160-1305ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คุณหัสทยา  นวลสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 02-160-1284

คุณไพรัช  ศิริวัฒนาพิศาล
นักประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์
โทร : 02-160-1284

คุณตูนละดา  เพชรอำไพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานธุรการ
โทร : 02-160-1284

คุณศุภลักษณ์  พงศ์พิพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานธุรการ
โทร : 02-160-1284
คุณกฤษณ์ปกรณ์  บุญมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร : 02-160-1288

คุณวุฒิพงศ์  เนียมบุญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร : 02-160-1288

คุณวัชรากร  เฉลยปราชญ์
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร : 02-160-1288
คุณพีรพงศ์  โผแพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานอาคารและสถานที่
โทร : 02-160-1291

คุณกันยารัตน์  ขันแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานเลขา
โทร : 02-160-1285

คุณเกียรติยศ  ล้อทองสมุทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่โครงการนอร์มอลยูนนา
โทร : 02-160-1550
คุณเอื้ออารีย์  เวฬุวนารักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โครงการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โทร : 02-160-1284

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

คุณประทีป  ชาลีเจ้า
หน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาการหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน
โทร : 02-160-1284

คุณสุภาวดี  เรืองสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานประกันคุณภาพ
โทร : 02-160-1283

คุณกัญญ์พัฑฒา  หงส์ภัทราจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานนโยบายและแผน
โทร : 02-160-1287

คุณนวกมล  พรมมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานธุรการ (ภาคมนุษยศาสตร์)
โทร : 02-160-1291ฝ่ายคลังและพัสดุ

คุณเจริญพร  เดชมณี
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
โทร : 02-160-1287

คุณวิมล  โถมกระโทก
นักวิชาการการศึกษา
งานคลังและพัสดุ
โทร : 02-160-1287

คุณยุพิน  แก้วคำ
งานคลังและพัสดุ
โทร : 02-160-1287

คุณชวิศา ประสงค์สิทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 02-160-1287ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คุณจิราพร  ฮามวงศ์
นักวิชาการการศึกษา
งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
โทร : 02-160-1290

คุณธนบรรณ  วรุณธรรม
นักวิชาการการศึกษา
งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
โทร : 02-160-1290
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีพร  พวงทอง
รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนา
งานวิจัยและบริการวิชาการ
โทร : 02-160-1280


คุณศิริธรรม  จิตต์งาม
งานวิจัยและบริการวิชาการ
โทร : 02-160-1280
สังกัดสำนักงานคณบดี
คุณนนทกร  ม่วงงาม
พนักงานอัดสำเนา
โทร : 02-160-1287

คุณเขมวัฒน์  ฉ่ำเฉลิม
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 02-160-1287

คุณสาธิต  ภูมมา
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 02-160-1287