บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสำนักงานคณบดีคุณอรอุมา  ชมภูนุช
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
โทร : 02-160-1283

ฝ่ายบริการการศึกษา


คุณภาณุวัฒน์  อุบลแย้ม
หัวหน้าฝ่ายงานบริการการศึกษา
โทร : 02-160-1286

คุณวนิดา  กงแหลม
นักวิชาการการศึกษางานบริการการศึกษา
โทร : 02-160-1285คุณจุฑารัตน์  สมอคร
นักวิชาการการศึกษางานบริการการศึกษา
โทร : 02-160-1286
คุณเอมอร  ตอโมกข์
นักวิชาการการศึกษางานบริการการศึกษา
โทร : 02-160-1286


คุณหัสทยา  นวลสุวรรณ แม็คคริมอน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
โทร : 02-160-1286
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


คุณตูนละดา  เพชรอำไพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 02-160-1283
คุณไพรัช  ศิริวัฒนาพิศาล
นักประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์
โทร : 02-160-1284
คุณพีรพงศ์  โผแพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานอาคารและสถานที่
โทร : 02-160-1284
คุณกันยารัตน์  ขันแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 02-160-1285

คุณอัจฉราพรรณ ได้พร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 02-160-1285
คุณวุฒิพงศ์  เนียมบุญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร : 02-160-1288
คุณสิริธนธราธร  จิรทีปต์ธนชาติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร : 02-160-1288

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
คุณประทีป  ชาลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผนโทร : 02-160-1051
คุณสุภาวดี  เรืองสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานประกันคุณภาพ
โทร : 02-160-1284
คุณกัญญ์พัฑฒา  หงส์ภัทราจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานนโยบายและแผน
โทร : 02-160-1051
คุณนวกมล  พรมมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานธุรการ (ภาคมนุษยศาสตร์)
โทร : 02-160-1284ฝ่ายคลังและพัสดุ
คุณเจริญพร  เดชมณี
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
โทร : 02-160-1287
คุณยุพิน  แก้วคำ
งานคลังและพัสดุ
โทร : 02-160-1287
คุณเอื้ออารี  เวฬุวนารักษ์
นักวิชาการพัสดุงานคลังและพัสดุ
โทร : 02-160-1287
คุณพิมชนก  แดงโคนา
นักตรวจสอบภายในงานการเงิน
โทร : 02-160-1284ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมคุณจิราพร  ฮามวงศ์
นักวิชาการการศึกษางานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
โทร : 02-160-1290
คุณธนบรรณ  วรุณธรรม
นักวิชาการการศึกษางานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
โทร : 02-160-1290
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
คุณศิริธรรม  จิตต์งาม
รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการโทร : 02-160-1280

คุณอนินธิตา เพ็ชรแสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 02-160-1280
สังกัดสำนักงานคณบดี
คุณนนทกร  ม่วงงาม
พนักงานอัดสำเนา
โทร : 02-160-1287
คุณเขมวัฒน์  ฉ่ำเฉลิม
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 02-160-1287
คุณสาธิต  ภูมมา
พนักงานขับรถยนต์
ทร : 02-160-1287
คุณสุรัตนา จันทราศรี
คนงาน
โทร. 02-160-1287