บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสำนักงานคณบดี

คุณอมรวดี กลิ่นจันทร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
โทร : 02-160-1283

ฝ่ายบริการการศึกษา

คุณจุฑารัตน์  สมอคร
หัวหน้าฝ่ายงานบริการการศึกษา
โทร : 02-160-1286
คุณศุภลักษณ์  พงศ์พิพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานธุรการ
โทร : 02-160-1286


คุณภาณุวัฒน์  อุบลแย้ม
นักวิชาการการศึกษางานบริการการศึกษา
โทร : 02-160-1286

คุณเอมอร  ตอโมกข์
นักวิชาการการศึกษางานบริการการศึกษา
โทร : 02-160-1286
คุณวนิดา  กงแหลม
นักวิชาการการศึกษางานบริการการศึกษา
โทร : 02-160-1285

คุณสายฝน นิลปะกะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 02-160-1285


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คุณหัสทยา  นวลสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 02-160-1284

คุณไพรัช  ศิริวัฒนาพิศาล
นักประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์
โทร : 02-160-1284

คุณพีรพงศ์  โผแพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานอาคารและสถานที่
โทร : 02-160-1284

คุณกันยารัตน์  ขันแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานเลขา
โทร : 02-160-1285
คุณตูนละดา  เพชรอำไพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานธุรการ
โทร : 02-160-1283

คุณวุฒิพงศ์  เนียมบุญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร : 02-160-1288

คุณสิริธนธราธร  จิรทีปต์ธนชาติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร : 02-160-1288

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

คุณประทีป  ชาลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผนโทร : 02-160-1051

คุณสุภาวดี  เรืองสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานประกันคุณภาพ
โทร : 02-160-1284

คุณกัญญ์พัฑฒา  หงส์ภัทราจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานนโยบายและแผน
โทร : 02-160-1051

คุณนวกมล  พรมมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานธุรการ (ภาคมนุษยศาสตร์)
โทร : 02-160-1284ฝ่ายคลังและพัสดุ

คุณเจริญพร  เดชมณี
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
โทร : 02-160-1287

คุณยุพิน  แก้วคำ
งานคลังและพัสดุ
โทร : 02-160-1287


คุณเอื้ออารี  เวฬุวนารักษ์
นักวิชาการพัสดุงานคลังและพัสดุ
โทร : 02-160-1287

คุณพิมชนก  แดงโคนา
นักตรวจสอบภายในงานการเงิน
โทร : 02-160-1284ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คุณจิราพร  ฮามวงศ์
นักวิชาการการศึกษางานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
โทร : 02-160-1290

คุณธนบรรณ  วรุณธรรม
นักวิชาการการศึกษางานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
โทร : 02-160-1290
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

คุณศิริธรรม  จิตต์งาม
รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการโทร : 02-160-1280


คุณอนินธิตา เพ็ชรแสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 02-160-1280
สังกัดสำนักงานคณบดี
คุณนนทกร  ม่วงงาม
พนักงานอัดสำเนา
โทร : 02-160-1287

คุณเขมวัฒน์  ฉ่ำเฉลิม
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 02-160-1287

คุณสาธิต  ภูมมา
พนักงานขับรถยนต์
ทร : 02-160-1287
คุณปัณณวัฒน์ ทองสุข
พนักงานอัดสำเนา
โทร : 02-160-1287

คุณสุรัตนา จันทราศรี
คนงาน
โทร. 02-160-1287