บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสำนักงานคณบดี

คุณอมรวดี กลิ่นจันทร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
โทร : 02-160-1283

ฝ่ายบริการการศึกษา

คุณจุฑารัตน์  สมอคร
หัวหน้าฝ่ายงานบริการการศึกษา
โทร : 02-160-1286

คุณศุภลักษณ์  พงศ์พิพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานธุรการ
โทร : 02-160-1284


คุณภาณุวัฒน์  อุบลแย้ม
นักวิชาการการศึกษา
งานบริการการศึกษา
โทร : 02-160-1286

คุณเอมอร  ตอโมกข์
นักวิชาการการศึกษา
งานบริการการศึกษา
โทร : 02-160-1286
คุณวนิดา  กงแหลม
นักวิชาการการศึกษา
งานบริการการศึกษา
โทร : 02-160-1284


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คุณหัสทยา  นวลสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 02-160-1284

คุณไพรัช  ศิริวัฒนาพิศาล
นักประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์
โทร : 02-160-1284

คุณพีรพงศ์  โผแพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานอาคารและสถานที่
โทร : 02-160-1291

คุณกันยารัตน์  ขันแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานเลขา
โทร : 02-160-1285
คุณตูนละดา  เพชรอำไพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
โทร : 02-160-1284

คุณวุฒิพงศ์  เนียมบุญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร : 02-160-1288

คุณสิริธนธราธร  จิรทีปต์ธนชาติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร : 02-160-1288

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

คุณประทีป  ชาลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายงานนโยบายและแผน
โทร : 02-160-1284

คุณสุภาวดี  เรืองสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานประกันคุณภาพ
โทร : 02-160-1283

คุณกัญญ์พัฑฒา  หงส์ภัทราจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานนโยบายและแผน
โทร : 02-160-1287

คุณนวกมล  พรมมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานธุรการ (ภาคมนุษยศาสตร์)
โทร : 02-160-1291ฝ่ายคลังและพัสดุ

คุณเจริญพร  เดชมณี
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
โทร : 02-160-1287

คุณยุพิน  แก้วคำ
งานคลังและพัสดุ
โทร : 02-160-1287คุณเอื้ออารีย์  เวฬุวนารักษ์
นักวิชาการพัสดุ
งานคลังและพัสดุ
โทร : 02-160-1287

คุณพิมชนก  แดงโคนา
นักตรวจสอบภายใน
งานการเงิน
โทร : 02-160-1287
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คุณจิราพร  ฮามวงศ์
นักวิชาการการศึกษา
งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
โทร : 02-160-1290

คุณธนบรรณ  วรุณธรรม
นักวิชาการการศึกษา
งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
โทร : 02-160-1290
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ


คุณศิริธรรม  จิตต์งาม
รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการโทร : 02-160-1280


คุณสายฝน นิลปะกะ
งานวิจัยและบริการวิชาการ
โทร : 02-160-1280
สังกัดสำนักงานคณบดี
คุณนนทกร  ม่วงงาม
พนักงานอัดสำเนา
โทร : 02-160-1287

คุณเขมวัฒน์  ฉ่ำเฉลิม
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 02-160-1287

คุณสาธิต  ภูมมา
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 02-160-1287
คุณปัณณวัฒน์ ทองสุข
พนักงานอัดสำเนา
โทร : 02-160-1287

คุณสุรัตนา จันทราศรี
คนงาน
โทร. 02-160-1287