หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 แล้ว จำนวน 20%
ประกาศ การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อขอรับเง ...
2021-07-21 14:42:32
อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้าน RSGIS
อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้าน RSGIS&nbs ...
2021-07-29 15:55:29
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมภาษณ์นักศึกษาเข้ารับทุนช่วยเหลือผลกระทบโควิด-19
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมภาษณ์นักศึกษาเข้ารับทุนช่วยเหลือผลกระทบโควิด-19วันที่ 27 กรก ...
2021-07-29 15:54:16
อาจาย์แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ร่วมนำเสนอปิดงานวิจัยลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนเมือง
อาจาย์แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ร่วมนำเสนอปิดงานวิจัยลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนเมืองวันที่ 24 กรกฎาคม ...
2021-07-26 16:31:11
อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้านภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสา ...
2021-07-26 16:30:12
โครงการอบรมการพัฒนาสื่อความรู้ แบบรองรับตามความต้องการ (On Demand)
โครงการอบรมการพัฒนาสื่อความรู้ แบบรองรับตามความต้องการ (On Demand)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์& ...
2021-07-26 16:29:01
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พักรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ร ...
2021-07-23 20:31:24
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหล ...
2021-07-23 20:30:34
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระด ...
2021-07-23 20:29:44
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภ ...
2021-07-23 20:32:31
ข่าวย้อนหลัง