หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษา (ออนไลน์)
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษา (ออนไลน์)   ...
2020-07-01 15:20:01
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมอบรมการสร้างหนังสืออ ...
2020-03-23 15:50:24
โครงการเพิ่มความรู้ทักษะทางวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
โครงการเพิ่มความรู้ทักษะทางวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ      ...
2020-03-18 09:45:04
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเมืองการปกครอง แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเมืองการปกครอง แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศา ...
2020-03-13 13:09:39
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาเสริมสร้างการพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาเสริมสร้างการพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน&nb ...
2020-03-13 13:04:45
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมควา ...
2020-03-13 13:06:48
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษา พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษา พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน ...
2020-03-13 13:08:36
โครงการสัมมนาวิชาการทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาวิชาการทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส ...
2020-03-11 15:08:56
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะม ...
2020-03-10 09:56:18
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาเตรียมความพร้อมก้าวสู่อาชีพด้านงานข่าว
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาเตรียมความพร้อมก้าวสู่อาชีพด้านงานข่าว&n ...
2020-02-24 10:57:53
ข่าวย้อนหลัง