หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

แขนงวิชาระบบสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษา เสริมทักษะด้านงานวิจัย
แขนงวิชาระบบสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษา เสริมทักษะด้าน ...
2019-05-31 15:14:56
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ...
2019-05-21 15:30:13
โครงการสำรวจและพัฒนาพื้นที่ชนบท แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสำรวจและพัฒนาพื้นที่ชนบท แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    &n ...
2019-05-13 10:01:12
โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์& ...
2019-05-10 10:41:43
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ &nb ...
2019-05-02 11:09:27
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี) คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี) คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์      ...
2019-04-09 15:46:34
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี “กีฬาที่สร้างความสามัคคี” ครั้งที่ 30
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี “กีฬาที่สร้างความสามัคคี” ค ...
2019-04-09 15:45:32
การประกวดอ่านออกเสียงประเภทร้อยแก้ว และการประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนสุภาพ) ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประกวดอ่านออกเสียงประเภทร้อยแก้ว และการประกวดแต่งคำประพันธ์ (กลอนสุภาพ) ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ ...
2019-04-09 15:43:00
โครงการสัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการบริหารรัฐกิจ “บัณฑิตการบริหารรัฐกิจกับแนวโน้มการทำงานในยุค 4.0” แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการบริหารรัฐกิจ “บัณฑิตการบริหารรัฐกิจกับแนวโน้มการทำงานในยุค ...
2019-04-01 11:46:34
โครงการสัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการบริหารรัฐกิจ “การบริหารรัฐกิจไทยกับนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ” แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการบริหารรัฐกิจ “การบริหารรัฐกิจไทยกับนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ ...
2019-03-21 16:02:39
ข่าวย้อนหลัง