หน้าหลัก > ข่าว >

โครงการฅนสังคม CSR Leader Camp แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการฅนสังคม CSR Leader Camp แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นั ...
05 เมษายน 2564 13:55:00
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วั ...
19 มีนาคม 2564 12:56:01
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ คว้ารางวัลการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ระดับอุดมศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ คว้ารางวัลการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ระดับอุดมศึกษ ...
02 เมษายน 2564 10:43:33
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วั ...
02 เมษายน 2564 10:53:05
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วั ...
02 เมษายน 2564 10:56:40
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วั ...
02 เมษายน 2564 11:07:59
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วั ...
23 มีนาคม 2564 15:19:28
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะนักศึกษาด้าน “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน”
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะนักศึกษาด้าน “การใช้เทคโนโลยีสาร ...
23 มีนาคม 2564 14:30:41
นักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ศึกษาดูงาน Gistda และ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชลบุรี
นักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ศึกษาดูงาน Gistda และ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชลบุรีวันท ...
23 มีนาคม 2564 14:28:49
กิจกรรมรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศ ...
03 มีนาคม 2564 12:39:05
ข่าวย้อนหลัง