หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะม ...
2020-02-20 14:54:42
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาเตรียมความพร้อมก้าวสู่อาชีพด้านงานข่าว
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาเตรียมความพร้อมก้าวสู่อาชีพด้านงานข่าว&n ...
2020-02-19 15:28:25
โครงการอบรมการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายและเทคนิคการตั้งหัวข้อวิจัยทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ...
2020-02-19 10:52:38
โครงการภูมิศาสตร์อาสา “สร้างฝายชะลอน้ำ” และ“พัฒนาโรงเรียนในชนบท” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการภูมิศาสตร์อาสา “สร้างฝายชะลอน้ำ” และ“พัฒนาโรงเรียนในชนบท” คณะมนุษยศาส ...
2020-02-14 11:12:53
กิจกรรมอบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมอบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย ค ...
2020-02-14 11:03:29
กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วันพุธที่ ๕ กุม ...
2020-02-14 11:04:45
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาพัฒนาคุณภาพและจริยธรรมในการทำงานวิจัย
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาพัฒนาคุณภาพและจริยธรรมในการทำงานวิจัย&nb ...
2020-02-07 16:24:58
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและการบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและการบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะมน ...
2020-01-21 13:04:55
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาพัฒนาความเป็นเลิศงานวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรม
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาพัฒนาความเป็นเลิศงานวิจัยด้านภาษาและวรรณ ...
2020-01-21 12:54:31
โครงการจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติของนักบริหารรัฐกิจ แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติของนักบริหารรัฐกิจ แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์& ...
2020-01-03 12:32:10
ข่าวย้อนหลัง