หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย
ข่าวงานวิจัย

คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบโล่เกียรติยศ 4 บทความวิจัยนักศึกษา การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบโล่เกียรติยศ 4 บทความวิจัยนักศึกษา การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานร ...
2018-10-16 14:37:28
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมอบนโยบายการพัฒนาตนเองและส่งเสริมการทำผลงานวิจัย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมอบนโยบายการพัฒนาตนเองและส่งเสริมกา ...
2018-10-04 15:55:17
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ครั้งที่ 2/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ครั้งที่ 2/2561&n ...
2018-10-03 15:42:39
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 (รอบตัดสิน)
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 (รอ ...
2018-10-03 15:44:26
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/256 ...
2018-10-12 13:25:13
โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต เข้าแนะนำองค์กรและรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต เข้าแนะนำองค์กรและรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  &n ...
2018-10-12 14:40:19
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสริมศักยภาพคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสริมศักยภาพคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน        ...
2018-10-12 14:39:45
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ...
2018-10-12 14:40:44
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินหน้าโครงการวิจัยร่วมพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระนอง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินหน้าโครงการวิจัยร่วมพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระนอง      & ...
2018-10-12 14:09:22
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมการอบรม การใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online for 3 Degrees Level : CHE 3D ระดับหลักสูตร
       วันที่ 19 มิถุนายน 2561 คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการอ ...
2018-10-12 14:41:20
ข่าวย้อนหลัง