หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำ ...
2019-03-26 15:51:54
หนังสือแนวปัญหา (ปรนัย) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562
หนังสือแนวปัญหา (ปรนัย) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562 เหมาะสำหรับใช้ทบทวน ...
2019-03-25 16:08:20
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมส่งมอบงาน สานต่องานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมส่งมอบงาน สานต่องานวิจัยและบริกา ...
2019-03-22 15:53:53
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562    &nbs ...
2019-03-22 11:09:01
โครงการสัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการบริหารรัฐกิจ “การบริหารรัฐกิจไทยกับนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ” แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการบริหารรัฐกิจ “การบริหารรัฐกิจไทยกับนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ ...
2019-03-21 16:02:39
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (Fast Track) ประจำ ...
2019-03-21 16:00:13
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อม งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อม งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562  ...
2019-03-18 14:11:35
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2562        &nb ...
2019-03-11 10:18:17
ข่าวย้อนหลัง