หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับศูนย์ความเป ...
2022-12-09 10:33:22
นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ฯ คว้า 6 รางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ฯ คว้า 6 รางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศา ...
2022-12-09 09:43:06
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ ป ...
2022-12-08 11:13:01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 12/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 12/2565วันที่ 7 ธันวาคม พ. ...
2022-12-08 11:11:30
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยี่ยมชมหน่วยบริการกองพัฒนานักศึกษา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เยี่ยมชมหน่วยบริการกองพัฒนานักศึกษาวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 อาจา ...
2022-12-08 11:10:05
อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนฯ
อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อก ...
2022-12-07 10:29:27
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทำพิธีบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทำพิธีบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พร ...
2022-12-02 12:25:44
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ประจำปีการศึกษา 2 ...
2022-12-02 12:24:24
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจอาคารโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจอาคารโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ. ...
2022-12-02 12:23:03
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565วันที ...
2022-12-01 08:56:39
ข่าวย้อนหลัง