หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ร่วมงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ร่วมงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-01-18 13:42:24


นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ร่วมงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 และได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ในหัวข้อ การใช้ภาพดาวเทียมแสงสว่างเวลากลางคืนเพื่อหาความสัมพันธ์การขยายตัวของเมืองกับการใช้ที่ดินประเภทเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

          นอกจากนี้นอกจากนี้ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ยังได้ร่วมนำเสนอผลงานอีกเรื่องประกอบด้วย

การนำเสนอแบบปากเปล่า จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่ม ภูมิศาสตร์มนุษย์
          เรื่อง การตรวจสอบความต้องการน้ำของข้าวเพื่อใช้ใน การประมาณการใช้น้ำในภาคการเกษตร ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
          โดย นายมนัสนันท์ เชาระกำ นายพีระพล สุพิชย์ และ นายธนวัฒน์ ชัยโย

กลุ่ม ภูมิศาสตร์กายภาพ
          เรื่อง การพัดพาดินตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดเลย
          โดย นางสาววิชญาพร หุ่นสุวรรณกุล นายธีรวัช ของเลิศ และ นางสาวศศริา บุญยะวนิช

กลุ่ม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
          เรื่อง การใช้เทคนิคการสำรวจระยะไกลในการจำแนก แนวปะการังเสื่อมโทรม กรณีศึกษา เการำร่า อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          โดย นายอัษฎา เจรญิลาภ นางสาวถิรดา โสภณ และ นางสาวธนัญญา หลักหาญ

การนำเสนอแบบโปสเตอร์อีก จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่ม ภูมิศาสตร์มนุษย์
          เรื่อง การหาองค์ประกอบช่วงคลื่นที่แสดงถึงพื้นที่สีเขียวในรูปสวนสาธารณะโดยใช้ ดัชนีพืชพรรณ(NDVI) เพื่อใช้ในการหาพื้นที่สีเขียวกับความต้องการของคนเมือง พื้นที่ศึกษา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
          โดย นายพุฒิมาศ มะหะมาน นายกันต์ดนัย ศิริสาห์ และ นางสาวสุนิสา ป่าสวนสัก

กลุ่ม ภูมิศาสตร์กายภาพ
          เรื่อง การขยายตัวของพื้นที่เมืองและผลกระทบต่อลักษณะอุทกวิทยาลุ่มน้ำโดยใช้ข้อมูลภูมิประเทศเชิงเลขรายละเอียดสูง บริเวณเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
          โดย นางสาวแพรวพรรณราย ศิริสิทธิ์ นางสาววีรยา แซ่ลิ้ม นางสาวนิธิกุล บัวทอง และ นายคธาวุฒิ ไวยสุศรี

          โดยการเข้าร่วมและเสนองานวิชาการของนักศึกษาในครั้งนี้ ได้รับการดูแลและให้คำปรึกษาจากคณาจารย์ของสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมสารสนเทศเป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม......pdf