หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ แจ้งช่องทางการติดต่องานบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19
ประชาสัมพันธ์ แจ้งช่องทางการติดต่องานบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-05-18 18:48:34ประชาสัมพันธ์ แจ้งช่องทางการติดต่องานบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้ จึงทำให้นักศึกษาไม่สามารถติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยได้ ฝ่ายบริการการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงเปิดช่องทางการติดต่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาคนใดที่มีความจำเป็นต้องเขียนคำร้องเช่นบันทึกข้อความขอชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า บันทึกข้อความขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า บันทึกข้อความขอเปลี่ยนรหัสวิชา หรือคำร้องอื่นๆ ขอให้นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ถูกต้องครบถ้วน(แบบฟอร์มตามที่แนบ) แล้วส่งมายังกล่องข้อความของเพจฝ่ายบริการการศึกษานี้พร้อมระบุชื่อ-นามสกุลและรหัสนักศึกษาให้เรียบร้อย เพื่อฝ่ายบริการการศึกษาจะได้ดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ

1.นักศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลของตนเองให้เรียบร้อยแล้วส่งมาโดยทางฝ่ายบริการการศึกษาจะเป็นผู้นำส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาลงนามในเอกสารแทน

2.หากเอกสารดำเนินการเรียบร้อยฝ่ายบริการการศึกษาจะส่งกลับไปยังนักศึกษาโดยผ่านทางกล่องข้อความที่นักศึกษาแจ้งมาก่อนหน้านี้

https://www.facebook.com/www.hs.ssru.ac.th