ทำเนียบผู้บริหารคณบดีผศ.ดร. นิพนธ์  ศศิธรเสาวภา
คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร. สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์
ที่ปรึกษาคณบดี
รองคณบดี

อาจารย์มารดารัตน์  สุขสง่า
รองคณบดีฝ่ายบริหาร


อาจารย์วิลาสินี  จินตลิขิตดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


ผศ.ดร. ณัฐพล  ใจจริง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์มัทญา  พัชนี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


อาจารย์ ดร. ขันทอง  ใจดี
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร. วีระ  วีระโสภณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร


อาจารย์ ดร. บัวบุตรี  ศิริวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ


อาจารย์ ดร. ปกครอง  มณีโรจน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร. พิมพ์ชนา  ศรีบุญยพรรัฐ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


อาจารย์พีรพัฒน์  จันทนินทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์นิธิวดี  โฆสรัสวดี
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์


อาจารย์ธิดา  นิติธรญาดา
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี


คุณยงยุทธ  กิจสันทัด