ทำเนียบผู้บริหารคณบดีผศ.ดร. นิพนธ์  ศศิธรเสาวภา
คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รศ.ดร. สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์
ที่ปรึกษาคณบดี
รองคณบดี

อาจารย์ ดร. ปารณีย์  ศรีแก้ว
รองคณบดีฝ่ายบริหาร


ผศ.ดร.วิลาสินี  จินตลิขิตดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


ดร. วีระ  วีระโสภณ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร. บัวบุตรี  ศิริวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


อาจารย์ ดร. ขันทอง  ใจดี
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร. พิมพ์ชนา  ศรีบุญยพรรัฐ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการอาจารย์พีรพัฒน์  จันทนินทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพอาจารย์ ดร. ปกครอง  มณีโรจน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ อังคณา  สุขวิเศษ
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์

ดร. ภรณ์นภัส  เบินท์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี


คุณยงยุทธ  กิจสันทัด