ทำเนียบผู้บริหารคณบดี


รศ.ดร. นิพนธ์  ศศิธรเสาวภา
คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Email : nipon.sa@ssru.ac.th
ติอต่อ : 02-160-1283รองคณบดี

อาจารย์ ดร. ปารณีย์  ศรีแก้ว
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Email : paranee.sr@ssru.ac.th
ติดต่อ : 02-160-1283


ผศ.ดร.วิลาสินี  จินตลิขิตดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Email : vilasinee.ji@ssru.ac.th
ติดต่อ : 02-160-1286


อาจารย์ บัว ศรีคช
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Email : bua.sr@ssru.ac.th
ติดต่อ : 02-160-1290


ผศ.ดร. บัวบุตรี  รณฤทธิวิชัย
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Email : buabuttri.ro@ssru.ac.th
ติดต่อ : 02-160-1280อาจารย์ ดร. ขันทอง  ใจดี
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
Email : khanthong.ja@ssru.ac.th
ติดต่อ : 02-160-1051หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ อังคณา  สุขวิเศษ
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์

Email : aungkana.su@ssru.ac.th

ดร. ภรณ์นภัส  เบินท์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์

Email : pornnapat.be@ssru.ac.th
หัวหน้าสำนักงานคณบดี


คุณอมรวดี กลิ่นจันทร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Email : amornvadee.kl@ssru.ac.th
ติดต่อ : 02-160-1283