ทำเนียบผู้บริหารคณบดี


รศ.ดร. นิพนธ์  ศศิธรเสาวภา
คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รศ.ดร. สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์
ที่ปรึกษาคณบดี
รองคณบดี

อาจารย์ ดร. ปารณีย์  ศรีแก้ว
รองคณบดีฝ่ายบริหาร


ผศ.ดร.วิลาสินี  จินตลิขิตดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


ดร. วีระ  วีระโสภณ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


ผศ.ดร. บัวบุตรี  รณฤทธิวิชัย
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการอาจารย์ ดร. ขันทอง  ใจดี
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ อังคณา  สุขวิเศษ
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์

ดร. ภรณ์นภัส  เบินท์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี


คุณอมรวดี กลิ่นจันทร์