ทำเนียบผู้บริหารคณบดีผศ.ดร. นิพนธ์  ศศิธรเสาวภา
คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร. สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์
ที่ปรึกษาคณบดี
รองคณบดี

ผศ.ดร.นัทนิชา  หาสุนทรี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร


อาจารย์ ดร.วิลาสินี  จินตลิขิตดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


ดร. วีระ  วีระโสภณ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์มัทญา  พัชนี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


อาจารย์ ดร. ขันทอง  ใจดี
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยคณบดีอาจารย์ ดร. บัวบุตรี  ศิริวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ


อาจารย์ ดร. ปกครอง  มณีโรจน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร. พิมพ์ชนา  ศรีบุญยพรรัฐ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


อาจารย์พีรพัฒน์  จันทนินทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร.วิลาสินี  จินตลิขิตดี
รักษาการหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์


อาจารย์ธิดา  นิติธรญาดา
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี


คุณยงยุทธ  กิจสันทัด