ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา

          ทรงปัญญา  ศรัทธาธรรม  นำสังคม

วิสัยทัศน์

          คณะเอตทัคคะ ที่มีอัตลักษณ์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พันธกิจหลัก

          ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศระดับสากล
ค่านิยม
          1. จัดการศึกษาเชิงคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

          2. มุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

          3. สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้กับผู้รับบริการ

          4. โปร่งใส เสมอภาค ซื่อสัตย์ ยุติธรรม

          5. บุคลากรทุกคนมีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีคุณค่าต่อองค์กร

วัฒนธรรม (Culture)
          ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส

อัตลักษณ์
          เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์
          เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

ค่านิยมหลัก (Core Values)
          W (Wisdom & Creativity) ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์

          H (Happiness & Loyalty) ความผาสุกและความภักดีในองค์กร

          I (Intergration & Collaboration) บูรณาการ และความร่วมมือ

          P (Professionalism) ความเป็นมืออาชีพ

ภารกิจหลัก (Key result area)
          1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality)
          2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and Transfer Technology to Communities and International Society)
          3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสานความเป็นไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and Sustain the Thainess)
          4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop Knowledge for Society)
          5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม (Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation)

เสาหลัก (Pillar)
          1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
          2) คุณธรรม (Morality)
          3) เครือข่าย (Partnership)
          4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
          5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”