ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา

          ทรงปัญญา  ศรัทธาธรรม  นำสังคม

วิสัยทัศน์

          คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พันธกิจหลัก
          ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พันธกิจหลัก
          1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้าตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคม  ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข

          2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย  และเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล

          3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ  เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม

          4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม  กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล

ค่านิยม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร

ค่านิยม
          1. จัดการศึกษาเชิงคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

          2. มุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

          3. สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้กับผู้รับบริการ

          4. โปร่งใส เสมอภาค ซื่อสัตย์ ยุติธรรม

          5. บุคลากรทุกคนมีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีคุณค่าต่อองค์กร

อัตลักษณ์
          เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์
          เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

ค่านิยมหลัก (Core Values)
          W (Wisdom & Creativity) ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์

          H (Happiness & Loyalty) ความผาสุกและความภักดีในองค์กร

          I (Intergration & Collaboration) บูรณาการ และความร่วมมือ

          P (Professionalism) ความเป็นมืออาชีพ