หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย
ข่าวงานวิจัย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยาย “ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์”
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดบรรยาย “ระเบียบวิ ...
2020-08-10 15:55:26
โครงการอบรม“การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรม“การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ...
2020-02-20 15:16:16
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้างานวิจัยดีเด่น ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้างานวิจัยดีเด่น ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  & ...
2020-02-14 11:00:49
โครงการสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร พิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร พิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ...
2020-02-07 16:26:14
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์บทคว ...
2020-01-21 14:15:46
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาตินางส ...
2020-01-03 12:33:48
อธิการบดีชื่นชมนักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ ร่วมเสนองานวิจัย ในเวทีระดับนานาชาติ
อธิการบดีชื่นชมนักศึกษาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ ร่วมเสนองานวิจัย ในเวทีระดับนานาชาติวันที่ 2 ธันวาคม ...
2019-12-11 16:35:41
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะม ...
2019-12-02 11:45:33
อธิการบดีให้โอวาทและชื่นชมนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนำเสนอบทความวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ
อธิการบดีให้โอวาทและชื่นชมนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนำเสนอบทค ...
2019-12-02 11:56:37
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู ...
2019-11-15 10:18:37
ข่าวย้อนหลัง