หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และกฎหมายสำหรับเตรียมความพร้อมศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และกฎหมายสำหรับเตรียมความพร้อมศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:50:39


นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และกฎหมายสำหรับเตรียมความพร้อมศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "สังคมไทยควรมีโสเภณีถูกต้องตามกฎหมายแน่หรือ" เพื่อทราบความหมาย แนวคิด ผลกระทบ ฯลฯ และการรับมือกับปัญหา หากจะมีโสเภณีถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการครั้งของนักศึกษาในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากอาจารย์ของสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นผู้ประสานงานและส่งตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมการสัมมนา 14 คน ได้แก่ นางสาวสุภาวดี อุทก,  นางสาวปลิตา พรหมพันธุ์, นางสาววนัชพร จุมพล, นางสาวภัทธินันท์ เลิศวิริยะศิลป์, นายฉัตรดนัย แก้วเกิด, นางสาวยุพาวดี วงษ์อามาตย์, นางสาวนิรชา เมืองมา, นายณัฐพล อุตมะ, นายติระศักดิ์ หล่าเพ็ชร, นางสาวสุดารัตน์ แตงร่ม, นางสาวหงษ์หยก โพธิ์ร่ม, นางสาวจิราภรณ์ ทองศรี, นายเมธาสิทธิ์ ลีละสุนทเลิศ และนายกฤตติน เจริญสุข

          ซึ่งการเข้าร่วมการสัมมนาของนักศึกษาในครั้งนี้ ยังได้รับการอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานในการจัดสัมมนาครั้งนี้ ให้การดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf