หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-16 14:42:11


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2561

          วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ โดยที่ประชุมมีวาระสำคัญร่วมพิจารณาในเรื่องโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 การขออนุมัติผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆประจำปีงบประมาณ 2562 รวมถึงแผนพัฒนาคุณภาพ(Amprovement Plan)ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม.....pdf