หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-16 14:40:34


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2561

          วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ศศิธร เสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ โดยที่ประชุมมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญร่วมพิจารณาในเรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 Agenda ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2564) และปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการของคณะฯ

อ่านเพิ่มเติม.....pdf