หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น : SADOU พิธีชงชา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น : SADOU พิธีชงชา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:41:45


สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น : SADOU พิธีชงชา

          เมื่อวันศุกร์ที่ 8  มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น : SADOU พิธีชงชา ขึ้น ณ ห้อง 3534 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          กิจกรรมดังกล่าวได้รับความกรุณาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ได้แก่  รองศาสตราจารย์วีรวรรณ วชิรดิลก (อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และอาจารย์ Masako Sugo มาให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีชงชา สาธิต และแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 31 คน นอกจากจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพิธีชงชา อันเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นแล้ว ผู้เข้าร่วมทุกคนยังได้ฝึกปฏิบัติจริง ได้ลิ้มรสชาญี่ปุ่น และขนมอร่อยๆ อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม... .pdf