หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านภาวะผู้นำ
คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านภาวะผู้นำ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-11 11:08:43


คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านภาวะผู้นำ

            แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้นำ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ห้องประชุมนิภานภดล โดยมี ผศ.ดรนิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณวิยะดา วรธนานันท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ด้านการฝึกอบรม ระดับ 8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา  โดยมุ่งเน้นมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการพัฒนา และปรับปรุงบุคลิกภาพ ให้ดูดี มีความสง่า เป็นที่น่าเชื่อถือในองค์กร ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตการทำงานในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม....pdf