หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:15:17


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2561

          วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ศศิธร เสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญในเรื่องรายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปี 2560 การเสนอร่างแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีงบประมาณ  2562 และแนวทางในการดำเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม....pdf