หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:42:08


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ประจำปีการศึกษา 2561

ดำเนินการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ

 

          1. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

          2. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์

          3. รองศาสตราจารย์  ดร.โยธิน  แสวงดี

          4. พล.ต.ดร.พิเชษฐ  คงศรี

          5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ศศิธรเสาวภา

          6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิชา หาสุนทรี

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในแผน ก แบบ ก2 (เน้นการทำวิทยานิพนธ์ ควบคู่กับการเรียนรายวิชา)  หรือ แผน ข (เน้นการเรียนรายวิชา ควบคู่กับการค้นคว้าอิสระ)

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สถานที่รับสมัคร: สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 08 0334 4999, 0 2160 1285

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา : ตลอดหลักสูตร 130,000 บาท   จำนวน  5  ภาคเรียน  ภาคเรียนละ  26,000  บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

เปิดการศึกษา :  สิงหาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม....pdf