หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > โครงการพัฒนาสาขาสู่เอตทัคคะ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปี การศึกษา 2560 คณะสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์”
โครงการพัฒนาสาขาสู่เอตทัคคะ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปี การศึกษา 2560 คณะสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:42:13


โครงการพัฒนาสาขาสู่เอตทัคคะ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปี การศึกษา 2560 คณะสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์” 

            15 -16 พฤษภาคม 2561 คณะสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาสาขาสู่เอตทัคคะ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปี การศึกษา 2560 มีอาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตรและระดับคณะ และการการเขียนรายงาน มคอ.3 – มคอ.7 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf