หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-25 15:52:58


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2561

ดำเนินการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ

 


 • 1.ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 

  2.ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ

  3.รศ.ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์

  4.รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี

  5.พล.ต.ดร.พิเชษฐ  คงศรี 

  6.ผศ.ดร.นิพนธ์  ศศิธรเสาวภา

  7.ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี  
 •                  

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในแผน ก (เน้นการทำวิทยานิพนธ์ ควบคู่กับการเรียนรายวิชา)  หรือ แผน ข (เน้นการเรียนรายวิชา ควบคู่กับการค้นคว้าอิสระ)

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สถานที่รับสมัคร: สำนักงานคณบดี ห้องหลักสูตรปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทร. 0 2160 1411, 0 2160 1285

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา : ตลอดหลักสูตร 130,000 บาท   จำนวน  5  ภาคเรียน  ภาคเรียนละ  26,000  บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

เปิดการศึกษา :  7 มกราคม 2562

อ่านเพิ่มเติม.....pdf