หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:54:14


นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 

          นักศึกษาแขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (Information Science) จำนวน 4 คน เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 13  "Changing Era : What's happening in Arts & Design in 21st Century  เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21" เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต โดยได้นำเสนองานวิจัยด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมสารสนเทศ และด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

          สำหรับการร่วมนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ ได้รับการควบคุมและดูแลโดย

          - อาจารย์วิภาดา เชี่ยวชาญ  หัวหน้าแขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

          - อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง

          - อาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์

          - อาจารย์ณัฐชา วัฒนประภา

          ทั้งนี้แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนการทำผลงานวิจัยของนักศึกษาตลอดมา

อ่านเพิ่มเติม....pdf