หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ อนุบาลเด่นหล้า
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ อนุบาลเด่นหล้า

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:19:04


นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ อนุบาลเด่นหล้า

         เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาจารย์ ธนากร อุยพานิชย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้ส่งมอบและฝึกอบรมการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่กลุ่มนักศึกษาได้พัฒนาให้กับโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม5 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม และ โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า ทั้ง 3 แห่งเป็นที่เรียร้อย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนในรายวิชา LII4101 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ซึ่งได้รับผลตอบรับจากคณะครูของโรงเรียนเป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...pdf