หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและจิตอาสา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและจิตอาสา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:52:41


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและจิตอาสา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและจิตอาสา รุ่นที่ 12 ซึ่งจัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านธารทิพย์และบ้านกร่าง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา ส่งเสริมบุคลิกภาพและการเป็นผู้นำนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาให้เกิดความสามัคคี และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

อ่านเพิ่มเติม....pdf