หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมพิจารณา (ร่าง)แบบสำรวจความคิดเห็นทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมพิจารณา (ร่าง)แบบสำรวจความคิดเห็นทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-03 15:45:01


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมพิจารณา (ร่าง)แบบสำรวจความคิดเห็นทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2

          20 กันยายน 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  เพื่อร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)แบบสำรวจความคิดเห็นทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อนนำไปใช้เป็นแบบสำรวจความคิดเห็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf