หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การนำเสนอและวิพากษ์ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
การนำเสนอและวิพากษ์ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-11 11:04:46


การนำเสนอและวิพากษ์ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ การนำเสนอและวิพากษ์ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7 (รหัส 56 ) ประจำปีการศึกษา 2559 แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีคณาจารย์ของสาขาเป็นเป็นผู้วิพากษ์และผลงานของนักศึกษาที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ในการร่วมปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพและด้านการพัฒนาตนเอง เป็นการศึกษาที่บูรณาการในห้องเรียนไปสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน และพร้อมเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพก่อนออกสู่สังคมต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf