หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเสนอผลงานวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับกฎหมาย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเสนอผลงานวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับกฎหมาย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-03-26 12:11:34


สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเสนอผลงานวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับกฎหมาย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 

          อาจารย์และนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำผลงานวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับกฎหมาย เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งนี้ ได้แก่ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.กมลวรรณ อยู่วัฒนะ ( หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ ), อาจารย์ ธนวัฒ พิสิฐจินดา ( ได้รับรางวัลประเภทวิจัย ดีเด่น ), อาจารย์ พงศ์ภัทร สนั่นศิลป์ (อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์) และนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ น.ส.ปรีดาภรณ์ แก้วด้วง, น.ส.พรศิริ ตู้พิจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4, น.ส.ณัฏฐา โอภาสธนธร นักศึกษาชั้นปีที่ 3, น.ส.สุธิดา สมัครราช , น.ส.สุจิตรา เปรมจิตต์ และนายอรรถพล ชมพัฒนา นักศึกษาชั้นปีที่ 2

          ซึ่งผลงานวิจัยและบทความวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่นำเสนอในครั้งนี้ ยังได้รับการเผยแพร่ในครั้งนี้ด้วย ได้แก่

          -  อาจารย์ ดร.กมลวรรณ อยู่วัฒนะ เรื่องญาติสืบสายโลหิตกับสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม
          -  อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา    เรื่องปัญหาเกี่ยวกับตัวการและผู้ใช้ในการกระทำความผิด
          -  อาจารย์พงศ์ภัทร สนั่นศิลป์     เรื่องความแตกต่างของการใช้สิทธิ์ลาคลอดบุตรตามกฎหมายแรงงานไทย และกฎหมาย แรงงานระหว่างประเทศ
          -  นางสาวณัฏฐา โอภาสธนธร เรื่องการวิเคราะห์บอลลาเพื่อคลอดบุตรของลูกจ้างหญิงมีครรภ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ 2541
          -  นางสาวสุทธิดา สมัครราชเรื่องผลกระทบต่อสังคม : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายค้ำประกันอันเดิมและกฎหมายค้ำประกันที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตราตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในมาตรา 681
          -  นางสาวสุจิตรา เปรมจิตต์ เรื่องการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ กับอัตราโทษที่มีผลใช้บังคับ
          -  นายอรรถพล ชมพัฒนาเรื่องการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำโดยไม่รู้สำนึก


         นอกจากนี้แล้วอาจารย์ ธนวัฒ พิสิฐจินดา ยังได้รับรางวัลประเภทวิจัย ดีเด่น จากเรื่องปัญหาเกี่ยวกับตัวการและผู้ใช้ในการกระทำความผิด อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf