หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:18:19


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

          วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์มารดารัตน์ สุขสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมนิภานภดล ซึ่งในวันนี้เป็นการตรวจประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯประกอบไปด้วยอาจารย์ ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก ประธาน รศ.ดร.กัญญามน อินหว่าง กรรมการ อาจารย์ธรรมรัตน์ สินธุเดช กรรมการ และน.ส.วนิดา  กงแหลม  เลขานุการ ซึ่งผลการตรวจประเมินในครั้งนี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินฯไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf