หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:16:46


สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมนิภานภดล ซึ่งในวันนี้เป็นการตรวจประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯประกอบไปด้วย ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย ประธาน ผศ.ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ กรรมการ อาจารย์รัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล กรรมการ และน.ส.นริสา   รวดเร็ว  เลขานุการ ซึ่งผลการตรวจประเมินในครั้งนี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินฯไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf