หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > โครงการสัมมนาและนำเสนอบทความทางวิชาการระดับปริญญาตรี แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาและนำเสนอบทความทางวิชาการระดับปริญญาตรี แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:43:30


โครงการสัมมนาและนำเสนอบทความทางวิชาการระดับปริญญาตรี แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          1 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาและนำเสนอบทความทางวิชาการระดับปริญญาตรี แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2560 ณ ห้อง 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งจัดโดยแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณณัธนัย ชินสรนันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้เกียรติร่วมการสัมมนา ให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน และตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับท้องถิ่นในแง่มุมต่างๆ รวมถึงให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสัมมนาทางวิชาการโดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

อ่านเพิ่มเติม...pdf