หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > โครงการสัมมนาและการนำเสนอบทความทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
โครงการสัมมนาและการนำเสนอบทความทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:42:53


โครงการสัมมนาและการนำเสนอบทความทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น      

          วันที่ 25 เมษายน 2517 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน เปิดโครงการสัมมนาและการนำเสนอบทความทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้อง 4711A คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านวิชาการ และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนและส่งเสริมการทำผลงานวิจัยแก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

อ่านเพิ่มเติม....pdf