หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:40:44


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และอาจารย์ภาวิตา ค้าขาย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ณ ห้องมุจลินท์ โรงแรมวังสวนสุนันทา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการโดยใช้หลัก PDCA เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาต่อไปด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf