หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:16:34


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2561

          วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญใน เรื่องรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 การอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับโรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับบริษัท เอ.ไอ.เอส.ทัวส์ จำกัด และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม....pdf